Nelegálna výstavba a stavebné práce

Autor: Matúš Valihora <matus_valihora(at)seznam.cz>, Téma: 2008_07(júl), Vydané dňa: 13. 08. 2008

Vážení spoluobčania!

Pri výkone štátneho stavebného dohľadu pracovníkmi oddelenia výstavby a spoločného obecného úradu sa zisťuje, že v našom meste sa rozbiehajú stavebné práce, ktorých uskutočnenie v zmysle ust. § 54 zákon č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) podlieha ohlasovanej


povinnosti stavebnému úradu, alebo vydaniu stavebného povolenia. To znamená, že na všetky práce stavebného charakteru, napr. rôzne prístavby, drobné stavby, hospodárske budovy, záhradné chatky, altánky, oplotenia pozemku, výmena strešnej krytiny, zriadenie prípojok inžinierskych sietí (voda, kanál, elektro, plyn), výmeny okien, výmeny balkónových stien, uzavretie balkónov, prestavby bytových jadier atď. je potrebné ohlásenie stavebných prác, alebo stavebné povolenie.
Obdobná situácia je i pri užívaní ukončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie bez kolaudačného rozhodnutia; zmeny užívania stavieb na iné účely ako je uvedené v kolaudačnom rozhodnutí a odstraňovanie stavieb bez búracieho povolenia.
Vzhľadom na uvedené vás, vážení občania, touto formou upozorňujeme na to, že stavebné práce možno uskutočňovať len na základe vydaného stavebného povolenia, alebo ohlásenia stavebných, udržiavacích prác, užívania stavieb, ich odstraňovania a pod. v zmysle povolenia vydaného podľa príslušných ustanovení stavebného zákona.
Preto vás žiadame o dôsledné dodržiavanie podmienok vyplývajúcich z príslušných ustanovení stavebného zákona. Predídeme tak zbytočným nedorozumeniam a nepríjemnostiam pri vydávaní dodatočných stavebných povolení, nariadení o odstránení nepovolených stavieb vrátane finančných postihov pre stavebníkov ako i pre stavebné firmy uskutočňujúce nepovolené stavebné práce za porušenie ustanovení stavebného zákona.
Tlačivá - žiadosti pre povolenie stavby, kolaudáciu stavby, zmenu v užívaní stavby, odstránenie stavby, udržiavacie práce a pod. sú zverejnené na internetovej stránke Mesta Brezová pod Bradlom, alebo si ich môžete osobne vyzdvihnúť na oddelení výstavby, ÚP, ŽP a dopravy Mestského úradu v Brezovej pod Bradlom, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, kde Vám budú poskytnuté i ďalšie informácie k vydaniu požadovaných povolení, alebo sa môžete informovať na tel. č. 034/694 2223, 694 2224.

Martina Jakešová,
ref. odd. výstavby, ÚP, ŽP, dopravy a SOU