Mestské zastupiteľstvo

Autor: Terézia Malková <malkova(at)brezova.sk>, Téma: 2008_07(júl), Vydané dňa: 13. 08. 2008

Z rokovania  tretieho riadneho mestského zastupiteľstva 10. 7. 2008
MsZ schválilo:

- program rokovania MsZ v Brezovej pod Bradlom,
- zloženie návrhovej komisie, určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice,
- výsledok obchodnej verejnej súťaže č. BpB-01/2008/OVSp/S/MM a poverilo primátorku mesta podpísaním Zmluvy o nájme súboru nehnuteľných a hnuteľných vecí uzavretej podľa ust. zák. č. 116/1990 Zb. v platnom znení, §§ 663 a nasl. a §§ 721 a nasl. zák. č.40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov a zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení,

- návrhy na prevody nehnuteľností:
- žiadosť Ing. Eduarda Strapatého, bytom Bradlianska 487/33, Brezová pod Bradlom o predaj pozemku, resp. zámenu odčlenenej časti parcely registra E č. 20049, v zmysle GP č. 9/05 novovytvorenú parcelu č. 3780/4 za pozemky vo vlastníctve žiadateľa, ktoré sa nachádzajú v lokalite plánovaného obchvatu,
- žiadosť vlastníkov bytov v dome s.č. 406 na Budovateľskej ulici v Brezovej pod Bradlom o predaj pozemku nachádzajúceho pod domom,
- žiadosť pána Vlastimila Sadáka, bytom Horný Štverník č. 629/2, Brezová pod Bradlom o predaj pozemku, v zmysle GP č. 81/2006 časti parcely registra E číslo 4385/2, ktorý sa nachádza vo dvore žiadateľa v k.ú. Brezová pod Bradlom,
- žiadosť Romana Greguša, bytom Dolina 192, Brezová pod Bradlom o predaj časti parcely registra E číslo 27825/1 vo výmere cca 70 m2. Ide o lesný pozemok, ktorý sa nachádza v susedstve pozemku vo vlastníctve žiadateľa, ktorý v budúcnosti bude slúžiť na rozšírenie areálu žiadateľa ako stavebný pozemok,
- žiadosť manželov Jána Bekeša a Zdenky Bekešovej, bytom J. M. Hurbana 19/5, Brezová pod Bradlom o predaj pozemku v spoluvlastníctve Mesta Brezová pod Bradlom, podielu parcely registra E číslo 329/2, ktorý sa nachádza pod garážou vo dvore žiadateľov v k.ú. Brezová pod Bradlom,
- v zmysle obchodnej verejnej súťaže č. 37/2008 a uznesenia č. 7/2008 – MsR zo dňa 12.06.2008 prevod pozemku, časti parcely registra E číslo 4998/1 v prospech Fedora Mikulčíka, bytom Družstevná 584/7, Brezová pod Bradlom za cenu 100 Sk/m2,
- I. zmenu rozpočtu mesta,
- plán činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2008,
- odmenu primátorky mesta za I. polrok 2008,
- plán zasadnutí a činnosti MsZ a MsR na II. polrok 2008.

MsZ zobralo na vedomie:
- informáciu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva zo dňa 24.04.2008, druhého mimoriadneho mestského zastupiteľstva zo dňa 22.05.2008 a tretieho mimoriadneho mestského zastupiteľstva zo dňa 13.06.2008,
- informáciu o činnosti mestskej rady za obdobie od 24.04.2008 do 10.07.2008,
- informáciu hlavného kontrolóra o výsledkoch z vykonaných a ukončených kontrol,
- informáciu o činnosti Mestského hasičského zboru Brezová pod Bradlom za rok 2007,
- informáciu o účasti poslancov na MsZ a MsR za I. polrok 2008,
- prezentáciu zámerov Spoločnosti M. R. Štefánika podanú zástupcami spoločnosti.

MsZ neschválilo:
- v zmysle obchodnej verejnej súťaže č. 25/2008 a uznesenia č. 8/2008 – MsR zo dňa 12.06.2008 predaj nebytového priestoru v dome s.č. 568, na parcele registra C č. 141/14, zastavaná plocha o výmere 215 m2, spolu s pozemkom, výmera prislúchajúca podielu 6880/99418 je 14,88 m2 a spoločnými časťami a zariadeniami domu s.č. 568 v podiele 6880/99418 v prospech MUDr. Jany Štefíkovej, bytom Záhumnie 439, Brezová pod Bradlom za cenu 690 001,- Sk.