Mestská rada

Autor: Terézia Malková <malkova(at)brezova.sk>, Téma: 2008_07(júl), Vydané dňa: 13. 08. 2008

MsR sa dňa 3. 7. 2008 zaoberala:
- prerokovaním záverov a uznesení z prvej mimoriadnej MsR 30. 05. 2008 a MsR 12. 06. 2008,
- prerokovaním záverov a uznesení z tretieho mimoriadneho MsZ zo dňa 13. 06. 2008,
- prípravou materiálov na rokovanie MsZ 10. 07. 2008,

- v bode Rôzne primátorka mesta JUDr. Anna Danková vysvetlila dôvody návrhu I. zmeny rozpočtu mesta, informovala o stave riešenia situácie v príspevkovej organizácii TS, informovala o prejavenom záujme spoločnosti Kanapa o odkúpenie areálu TS, požiadala prítomných o vyslovenie názoru na opravu múra na Piešťanskej ulici, predniesla požiadavky pacientov na vybavenie čakární v zdravotnom stredisku novými lavičkami, informovala prítomných členov MsR o dôvode neúčasti zástupcov Mesta na slávnosti v družobnom Paulhan,
- členka MsR Mgr. Alžbeta Rechtorisová požiadala členov MsR, aby zvážili možnosť zvýšenia dotácií pre hádzanársky a futbalový klub ( vzhľadom na rozpracované investičné akcie nie je možné v súčasnosti realizovať).