Zo života klubu dôchodcov v Brezovej pod Bradlom

Autor: Matúš Valihora <matus_valihora(at)seznam.cz>, Téma: 2008_06(jún), Vydané dňa: 15. 07. 2008

2. 6. - pri príležitosti MDD pripravili tety v priestoroch klubu pre deti MŠ Sídl. D. Jurkoviča zaujímavé dopoludnie. Súťažné družstvá plnili rôzne úlohy, v ktorých deti predviedli svoje zručnosti a vedomosti. Napríklad kŕmili medveďa (hádzanie loptičky do terča), preskakovali škôlku, zaplátavali koberec (dopĺňali geometrické tvary rôznej veľkosti, farby, tvaru) a mnoho ďalších úloh. V prestávke si deti pochutnali na občerstvení, ktoré pre ne tety pripravili. Všetci sa dobre cítili. Deti, tety i pani učiteľky. Deti si veselo zaspievali, smelo predniesli básničky. Po vyhodnotení, v

ktorom nebolo porazených, ale len víťazi, nasledovalo odmeňovanie medovníkovými medailami a sladkosťami. Spoločným darčekom bola pingpongová súprava a hra na upevňovanie a precvičovanie matematických predstáv. Pri odchode z klubu si každé dieťa vykračovalo s balónikom.
13. 6. - v priestoroch klubu sa zišli jubilanti I. polroka 2008. Vedúca KD pani O. Allinová privítala hostí: primátorku mesta JUDr. A. Dankovú, prednostu MsÚ Bc. M. Gavlasa, Bc. E. Ušiakovú a všetkých prítomných. Po milom príhovore odznel prednes pani M. Reptovej a krásne piesne v podaní speváčok klubu. Predsedníčka výboru pani Al. Poláčková predstavila jubilantov, každému osobne zablahoželala a podala kytičku primátorka mesta JUDr. A. Danková. Po prípitku prednesenom Bc. E. Ušiakovou nasledovalo bohaté občerstvenie a dobrá nálada všetkých zúčastnených.
23. 6. - sa uskutočnilo stretnutie členov výboru.
25. 6. - uskutočnil sa zájazd na termálne kúpalisko v Dunajskej Strede. Počasie vyšlo. Plávanie a bazény s termálnou vodou s vírivkami určite všetkým účastníkom prospeli.

A.K.