Oznam

Autor: Terézia Malková <malkova(at)brezova.sk>, Téma: 2008_06(jún), Vydané dňa: 16. 07. 2008

Vážení občania,
mesto Brezová pod Bradlom vás upozorňuje na dôsledné dodržiavanie ustanovenia § 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov, ktorý ukladá vlastníkom, nájomcom a správcom poľnohospodárskej pôdy povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín z neudržiavaných pozemkov na susedné pozemky.

Podľa § 25 ods. 1 písm. b) zákona sa priestupku na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy dopustí ten, kto spôsobil svojou nečinnosťou zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku alebo nepoľnohospodárskeho pozemku v blízkosti poľnohospodárskeho pozemku. Za priestupok podľa ods. 1 písm. b) zákona môže obvodný pozemkový úrad uložiť pokutu až do 20 000,- Sk.
Ďalej upozorňuje na povinnosť každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou, ktorá vyplýva z § 3 ods. 1 písm. a) zákona.
Z uvedeného dôvodu vás žiadame, aby ste pravidelne zabezpečovali odstránenie buriny a tráv na vašom pozemku, to znamená, aby ste tieto plochy pravidelne kosili!

Za porozumenie ďakujeme.