Poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta

Autor: Terézia Malková <malkova(at)brezova.sk>, Téma: 2008_05(máj), Vydané dňa: 15. 06. 2008

Mestské zastupiteľstvo v Brezovej pod Bradlom na svojom zasadnutí dňa 24. 4. 2008 prerokovalo žiadosti právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta, alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta, alebo poskytujú služby obyvateľom mesta o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta v roku 2008. Pravidlá postupu pri poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Brezová pod Bradlom sú upravené všeobecne záväzným nariadením Mesta Brezová pod Bradlom č. 2/2007 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu mesta.


O poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta v roku 2008 požiadali nasledovné subjekty: Športovo vzdelávacie stredisko BRADLAN Brezová pod Bradlom, Ivan Jakeš RSC, Futbalový klub ŠVS BRADLAN Brezová pod Bradlom, Lyžiarsky klub BRADLAN, Hádzanársky klub BRADLAN, Asociácia priateľov Francúzska, Rímskokatolícka cirkev, Evanjelický a.v. cirkevný zbor, Slovenský zväz telesne postihnutých, SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ, ZRPŠ pri MŠ Sídl. D. Jurkoviča 426, Združenie abstinentov Slovenska, Spoločnosť M. R. Štefánika, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska a Folklórny súbor BREZOVÁ. Celkový objem požadovaných dotácií bol vo výške 1 720 000,- Sk.

Mestské zastupiteľstvo v Brezovej pod Bradlom svojím uznesením č.50/2008 schválilo poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta v roku 2008 nasledovne:
Folklórnemu súboru Brezová – 100 000,- Sk (doprava, materiálovo-technické zabezpečenie súboru, prenájom priestorov na nácvik súboru)
Futbalovému klubu ŠVS BRADLAN Brezová pod Bradlom – 300 000,- Sk (materiálové vybavenie mužstiev, doprava na zápasy a turnaje)
Hádzanárskemu klubu BRADLAN Brezová pod Bradlom – 150 000,- Sk (doprava na turnaje a zápasy, materiálovo-technické zabezpečenie klubu)
Lyžiarskemu klubu BRADLAN Brezová pod Bradlom – 25 000,- Sk (nákup sieťových oplotkov a laminátových kolíkov, ochranných matracov na podpery vleku, zabezpečovacieho lana, úhrada faktúr za dodávku el. energie – vlek na Bradle)
Slovenskému zväzu telesne postihnutých – ZO č. 121 Brezová pod Bradlom – 3 000,- Sk
(činnosť ZO Brezová pod Bradlom)
SLOVENSKÉMU ČERVENÉMU KRÍŽU, Územný spolok Senica – 5 000,- Sk
(občerstvenie darcov krvi po odberoch v pôsobnosti Miestneho spolku SČK Brezová pod Bradlom)
Združeniu abstinentov Slovenska – 4 000,- Sk (organizačno-technické zabezpečenie Výročného klubu abstinentov v Brezovej pod Bradlom)
Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska ZO Myjava č. 56 – 5 000,- Sk
(organizačno-technické zabezpečenie Slávnostnej akadémie Únie nevidiacich a slabozrakých v Brezovej pod Bradlom)
Spoločnosti M. R. Štefánika – 10 000,- Sk (vydávanie časopisu Bradlo)
Celkový objem schválených dotácií z rozpočtu mesta v roku 2008 je vo výške 602 000,- Sk. Uvedené dotácie boli po uzatvorení zmlúv poukázané na bankové účty prijímateľov v období od 29. 4. 2008 do 21. 5. 2008.

Dotácia z rozpočtu mesta na rok 2008 pre právny subjekt Ivan Jakeš RSC na zabezpečenie prípravy a účasti na svetovej motocyklovej súťaži LISABON – DAKAR vo výške 50 000,- Sk bola schválená uznesením MsZ č. 115/2007 zo dňa 23. 8. 2007 a poskytnutá 2.1.2008 vzhľadom na termín konania súťaže (5.- 20. 1. 2008).

Upozorňujeme prijímateľov dotácie z rozpočtu mesta na ich povinnosť do 30 po zrealizovaní aktivity, na ktorú bola poskytnutá účelová dotácia z rozpočtu obce, najneskôr však do 15. 12. 2008, predložiť poskytovateľovi vyúčtovanie použitia poskytnutej dotácie na predpísanom tlačive. V prípade nejasností pri zúčtovaní dotácie prijímateľ predloží k zúčtovaniu kópie faktúr, účtovné doklady a pod. V prípade nedodržania účelu poskytnutej dotácie, nedodržania lehoty na vyúčtovanie poskytnutej dotácie, alebo nezrealizovania aktivity, je prijímateľ povinný v termíne do 15. 12. 2008 vrátiť poskytnutú dotáciu v plnej výške na účet poskytovateľa, a to na bankový účet číslo 4602539001/5600 vedený v Dexia banka Slovensko, a.s.
Na poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta nie je právny nárok.

Ing. Jana Nosková, vedúca oddelenia finančného, správy daní a poplatkov, MsÚ Brezová pod Bradlom