Upozornenie na povinnosť úhrady miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Autor: Terézia Malková <malkova(at)brezova.sk>, Téma: 2008_05(máj), Vydané dňa: 15. 06. 2008

Upozorňujeme právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, ktorým bol zavedený množstvový zber komunálnych odpadov, na povinnosť uhradiť poplatok za skutočný objem vyprodukovaného odpadu za obdobie od jeho zavedenia. V zmysle § 7 ods. 7 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezová pod Bradlom č. 4/2007 o miestnom poplatku za KO a DSO sa pri množstvovom zbere poplatok nevyrubuje platobným výmerom. Poplatok je potrebné uhradiť na základe dokladu o skutočne vyprodukovanom objeme komunálneho odpadu do pokladne mesta Brezová pod Bradlom.
Ing. Jana Nosková, vedúca oddelenia finančného, správy daní a poplatkov,  MsÚ Brezová pod Bradlom