Záverečný účet mesta za rok 2007

Autor: Matúš Valihora <matus_valihora(at)seznam.cz>, Téma: 2008_04(apríl), Vydané dňa: 18. 05. 2008

Záverečný účet mesta je dokument, v ktorom sú po skončení roka súhrnne spracované údaje o hospodárení mesta vrátane vzťahov k rôznym organizáciám a subjektom, s ktorými mesto počas roka po finančnej stránke prichádzalo do kontaktu. Je to dokument, prostredníctvom ktorého je možné hodnotiť plnenie a čerpanie schváleného rozpočtu, stanovených priorít a cieľov. Záverečný účet musí každá obec prerokovať najneskôr do šiestich mesiacov po skončení roka a to priamo na rokovaní zastupiteľstva. Nakoľko ide o súhrnný materiál zobrazujúci

hospodárenie za predchádzajúci rok, je k jeho schváleniu potrebné predložiť aj overenie účtovnej závierky audítorom a stanovisko hlavného kontrolóra.
Mestské zastupiteľstvo v Brezovej pod Bradlom dňa 24. 4. 2008 prerokovalo Záverečný účet mesta za rok 2007 a schválilo ho bez výhrad. Čo to znamená pre občana?
Hneď niekoľko dobrých správ. Jednou z nich je skutočnosť, že sa zastavil trend postupného predaja mestských nehnuteľností, ktorý vo väčšine samospráv na Slovensku pokračuje aj naďalej. Jedinú výnimku tvoril predaj pozemku pod obchodnú jednotku PT Univerzál.
Ďalšou dobrou správou je skutočnosť, že snaha o znižovanie výdavkov bežného rozpočtu (teda napr. na mzdy, odvody, energie, cestovné náhrady a dopravné, materiál, opravy, nájomné a pod.) priniesla svoje ovocie. Dosiahnuté úspory vo výdavkoch sa podieľajú na dosiahnutí historicky vysokého prebytku bežného rozpočtu a z týchto úspor je možné financovať realizáciu toľko potrebných investičných akcií v meste.
V neposlednom rade je to skutočnosť, že mesto Brezová pod Bradlom skončilo svoje hospodárenie za rok 2007 prebytkom 11,9 mil. Sk. Tieto finančné prostriedky nie je zo zákona možné použiť na iný účel ako na investície v našom meste. Môže to znamenať kvalitnejšie cesty, nové chodníky, parkoviská, detské ihriská, verejné osvetlenie, príp. ďalšie projekty. Záleží iba na orgánoch mesta, či dokážu prostriedky využiť efektívne a zabezpečiť tak zvýšenie kvality života a spokojnosti občanov mesta.

pv