Výsledok hospodárenia Mesta Brezová pod Bradlom za rok 2007

Autor: Terézia Malková <malkova(at)brezova.sk>, Téma: 2008_04(apríl), Vydané dňa: 18. 05. 2008

Mestské zastupiteľstvo Brezová pod Bradlom na svojom zasadnutí dňa 24. 4. 2008 prerokovalo a schválilo uznesením č. 46/2008 záverečný účet Mesta Brezová pod Bradlom a celoročné hospodárenie za rok 2007 bez výhrad. Hospodárenie Mesta Brezová pod Bradlom za rok 2007 skončilo prebytkom 11 907 716,59 Sk, ktoré budú v roku 2008 použité v súlade so zákonom na tvorbu rezervného fondu a krytie kapitálových výdavkov.

Plnenie rozpočtu Mesta Brezová pod Bradlom za rok 2007 (v  tis. Sk)
Príjmy spolu ............................................80 113
v tom:
daň z príjmov (podielové dane) ...................35 275
daň z nehnuteľnosti ...................................5 480
miestne dane a poplatky ............................5 410
príjmy z majetkových účastí a vlastníctva .....4 747
platby za tovary a služby ............................1 508
správne poplatky a pokuty ..........................1 363
vlastné príjmy rozpočtových organizácií ..........905
iné bežné príjmy ...........................................743
bežné a kapitálové granty a transfery .........16 605
príjmy z predaja pozemkov .........................1 106
prevod z peňažných fondov .........................6 971

Výdavky spolu........................................68 001
v tom:
bežné výdavky spolu ................................58 576
výdavky verejnej správy ............................11 016
policajné služby ........................................2 357
hasičský zbor ...........................................1 349
správa a údržba ciest ................................1 596
odpadové hospodárstvo ................................120
bývanie a občianska vybavenosť....................452
zdravotné stredisko ......................................241
rekreačné a športové služby .........................879
mestská knižnica ........................................774
mestské kultúrne stredisko ...........................447
vysielacie a vydavateľské služby ...................735
kultúra, príspevky na kultúru ......................1 139
materské školy a školské jedálne pri MŠ.....5 415
základná škola (vrátane ŠJ a ŠKD) ...........18 608
základná umelecká škola ..........................3 907
centrum voľného času ..................................431
sociálna oblasť (KD, ZOS, stavovanie dôchodcov,
opatrovateľská služba, sociálna pomoc, dávky
v hmotnej núdzi, ubytovňa Piešťanská ul.) .. 1 280
príspevok Technickým službám ..................6 430
ostatné bežné výdavky ..............................1 400
kapitálové výdavky spolu ............................7 297
výdavky verejnej správy ..............................2 720
príspevok Technickým službám ....................225
správa a údržba ciest ...................................300
odpadové hospodárstvo ................................850
bývanie a občianska vybavenosť.................4 598
základná škola .........................................1 000
finančné operácie spolu ............................2 128

Inventarizácia majetku Mesta Brezová pod Bradlom k 31.12.2007 v obstarávacích cenách (v tis. Sk)

Hodnota majetku spolu ..........................392 540
v tom:
hodnota neobežného majetku spolu ........374 719
budovy a stavby......................................231 467
stroje, prístroje a zariadenia......................20 847
dopravné prostriedky .................................5 338
umelecké diela .........................................1 834
pozemky ..............................................101 330
nedokončené investície .............................3 205
drobný dlhodobý majetok ..........................1 951
softwér ........................................................42
dlhodobý finančný majetok ...................... 8 705

hodnota obežného majetku spolu ............17 821
zásoby .......................................................15
pohľadávky .............................................1 872
finančný majetok....................................15 934

Oproti roku 2006 sa hodnota majetku Mesta Brezová pod Bradlom zvýšila o 26 444 tis. Sk.

Ing. J. Nosková, ved. odd. finančného, správy daní a popl.