Obchodná verejná súťaž na odpredaj bytu

Autor: Terézia Malková <malkova(at)brezova.sk>, Téma: 2008_04(apríl), Vydané dňa: 18. 05. 2008

Mesto Brezová pod Bradlom vypisuje v zmysle uznesenia MsZ č. 40/2008 zo dňa 24.04.2008 obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľnosti v k.ú. Brezová pod Bradlom:
3-izbový byt č. 10, na druhom poschodí, v dome s.č. 414 o výmere 61,04 m², postaveného na parc. č. 1155, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu v podiele 61/1859 a spoluvlastnícky podiel na pozemku pod domom s.č. 414 postaveného na parc. č. 1155, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 308 m² v podiele 61/1859 zapísaného na LV 4686 pre obec a k.ú. Brezová pod Bradlom na KÚ Trenčín, Správa katastra Myjava, výmera prislúchajúca podielu 10,11 m².


Oboznámiť sa s listom vlastníctva a znaleckým posudkom je možné do 30.05.2008 v úradných hodinách na Oddelení finančnom, správy daní a poplatkov MsÚ Brezová pod Bradlom, 1. poschodie, č. dverí 16 (Ing. Nosková).

Tvaromiestna obhliadka sa uskutoční dňa 06.05.2008 a 15.05.2008 v čase od 13.00 do 14.00 hod.
Najnižšia ponuková cena za predmet ponuky je 880 000,- Sk, v zmysle § 27 VZN č. 7/2004 o hospodárení s majetkom Mesta Brezová pod Bradlom.
Obchodnej verejnej súťaže sa môžu zúčastniť osoby, ktoré nemajú dlhy voči Mestu Brezová pod Bradlom.

Úspešný záujemca je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu a zaplatiť kúpnu cenu do 30 dní od schválenia predaja nehnuteľnosti Mestským zastupiteľstvom v Brezovej pod Bradlom.
Predložená ponuka (v zalepenej obálke označenej heslom) musí obsahovať meno, priezvisko, adresu fyzickej osoby, resp. názov, sídlo a IČO právnickej osoby a ponúknutú cenu.

Ponuku žiadame predložiť do 30.05.2008 v podateľni MsÚ Brezová pod Bradlom, alebo poštou na adresu Mesto Brezová pod Bradlom, Nám. M.R.Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom tak, aby bola zaevidovaná na podateľni MsÚ do 30.05.2008 do 13.30 hod., inak bude ponuka vyradená z obchodnej verejnej súťaže.

Ponuky je potrebné predložiť v uzatvorenej obálke označenej heslom „Obchodná verejná súťaž 40/2008, NEOTVÁRAŤ“.

Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční na zasadnutí mestskej rady dňa 05.06.2008 o 15.00 hod. v zasadacej miestnosti MsÚ Brezová pod Bradlom, ktorého sa môžu zúčastniť fyzické osoby a štatutárni zástupcovia právnických osôb, ktoré ponuku podali, alebo nimi poverené osoby na základe overenej plnej moci.
Následne bude vyhodnotenie ponúk predložené na prerokovanie MsZ v Brezovej pod Bradlom.
Pri rovnosti ponúk rozhoduje dátum a hodina doručenia ponuky.
Vlastník nehnuteľnosti si vyhradzuje právo nevybrať ani jednu z ponúk.

Bližšie informácie je možné získať na Oddelení finančnom, správy daní a poplatkov MsÚ Brezová pod Bradlom, tel: 034/694 22 27, alebo na e-mailovej adrese noskova@brezova.sk.

JUDr. Anna Danková
primátorka mesta Brezová pod Bradlom