Výberové konania

Autor: Matúš Valihora <matus_valihora(at)seznam.cz>, Téma: 2008_03(marec), Vydané dňa: 18. 04. 2008

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

V súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších zmien a doplnkov Mesto Brezová pod Bradlom, v zastúpení JUDr. Annou Dankovou, primátorkou mesta
vyhlasuje výberové konanie

na obsadenie miesta riaditeľ príspevkovej organizácie Technické služby mesta Brezová pod Bradlom.

Kvalifikačné predpoklady:


Iné kritériá a požiadavky:

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní s osobným dotazníkom, profesijným životopisom, kópiou dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a výpisom z registra trestov ( nie starším ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti ) je potrebné doručiť v termíne do30. 4. 2008 na adresu:

Mestský úrad

Nám. M. R. Štefánika 1

906 13 Brezová pod Bradlom

Obálku je potrebné označiť heslom „VK – TS – neotvárať!“.
Predložené materiály budú spracované v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.


JUDr. Anna D a n k o v á
primátorka mestaOznámenie o vyhlásení výberového konania


V súlade s § 5, ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov Mesto Brezová pod Bradlom, v zastúpení JUDr. Annou Dankovou, primátorkou mesta vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľka materskej školy.

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:


Kritériá a požiadavky:

Zoznam požadovaných dokladov: výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace), overené doklady o vzdelaní, profesijný životopis, potvrdenie o odbornej a pedagogickej praxi.

Žiadosti o účasť vo výberovom konaní je potrebné zasielať resp. predkladať v termíne do 13. mája 2008 na adrsu:

Mestský úrad

Nám. M. R. Štefánika 1

906 13 Brezová pod Bradlom

Obálku je potrebné označiť heslom „VK – I. MŠ – neotvárať!“.
Predložené materiály budú spracované v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.


JUDr. Anna D a n k o v á
primátorka mesta