Výber z aktivít radnice

Autor: Matúš Valihora <matus_valihora(at)seznam.cz>, Téma: 2008_03(marec), Vydané dňa: 18. 04. 2008

V priebehu mesiaca marca 2008 sa aktivity pracovníkov mestského úradu zamerali na prípravu Spomienkovej slávnosti na Bradle, ktorá sa uskutoční 3. mája 2008. K tejto problematike bolo viacero stretnutí na úrovni prípravnej komisie i na úrovni vedúcich pracovníkov mestského úradu.
Členovia mestskej rady sa zišli na svojom riadnom zasadnutí 10. marca 2008.
Dňa 11. marca 2008 sa uskutočnilo v Národnom dome Štefánikovom verejné zhromaždenie občanov k rekonštrukcii


ulíc Hurbanova, Piešťanská a Garbiarska s následnou zmenou funkčnosti jednotlivých komunikácií.
Dňa 13. marca 2008 sa na mestskom úrade uskutočnilo pracovné stretnutie k projektu „Krajinno-architektonické doriešenie areálu NKP-Mohyly gen. M. R.Štefánika na Bradle“.
V popoludňajších hodinách v ten istý deň sa konalo mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva.
Dňa 26. marca 2008 bolo na mestskom úrade pracovné stretnutie vo veci projektu 4 CYKLOREGIO, na ktorom prebehlo zhodnotenie stavu doterajších prác.
V marci 2008 sa zúčastnila primátorka mesta na viacerých pracovných stretnutiach so zodpovednými pracovníkmi za účelom rozpracovaných úloh a projektov mesta.