Bytový podnik Brezová pod Bradlom

Autor: Admin <vecera(at)brezova.sk>, Téma: 2008_02(február), Vydané dňa: 15. 03. 2008

Na stránkach Noviniek som Vás už informovala o stave v jednotlivých spoločnostiach, v ktorých je mesto zakladateľom, alebo má majetkovú účasť. Dnes by som Vám chcela poskytnúť informácie o Bytovom podniku Brezová spol. s r.o. Brezová pod Bradlom, ku ktorým sme dospeli po prerokovaní všetkých dostupných materiálov, ktorými mesto Brezová disponuje. Preto sme sa na základe získaných informácií rozhodli vypovedať doterajšiu nájomnú zmluvu.

Základné údaje:
 
Bytový podnik Brezová bol založený dňa 1.12.1993 /ďalej len „BPB“/. K 1.1.2008 je výška obchodných podielov jednotlivých spoločníkov v spoločnosti BPB nasledovná : Vidlár & Sons, s.r.o. Bratislava 38%, Mesto Brezová pod Bradlom 38%, Martin Lenóbel, Brezová pod Bradlom 24%.
Konatelia spoločnosti : Ing. Štefan Vidlár a Martin Lenóbel, mesto Brezová nemalo svojho konateľa,
Dozorná rada : zástupcovia mesta v DR : /podľa výpisu z Obchodného registra/
Ing. Blažena Mosná

od 14.09.1995

do 07.04.2004
Jaroslav Ciran

od 27.12.1999

do 07.04.2004
Ing. Eduard Strapatý 

od 05.05.1998

do 27.06.2007
                                 
Majetkové vzťahy:
Spoločnosť hospodári mimo vlastného majetku s majetkom mesta Brezová pod Bradlom. Tento majetok bol prenajatý 2.11.1993 na základe 2 nájomných zmlúv takto:
 
  1. Nájomná zmluva na domy a byty vo vlastníctve mesta k 31.5.1994. Nájomca BPB na základe tejto zmluvy vykonával v zverených bytoch správu v zmysle čl. III.nájomnej zmluvy. Nájomné v zmluve bolo dohodnuté vo výške 12.000,- Sk/rok. Dňa 31.12.2001 bola zmluva ukončená dohodou zo dňa 30.11.2001 a od 1.1.2002 BPB vykonáva správu bytov na základe komisionárskej zmluvy zo dňa 30.11.2001.
 
  1. Nájomná zmluva k zariadeniam a priestorom pre výrobu a rozvod tepla a TÚV vo vlastníctve mesta. Na základe tejto zmluvy bol spoločnosti k 1.1.1994 prenajatý hmotný investičný majetok (majetok, ktorého nadobúdacia cena bola vyššia ako 30.000,- a doba použiteľnosti dlhšia ako 1 rok /budovy, prístroje, zariadenia/) v nadobúdacej cene 20.271.640,- Sk. Nakoľko tento majetok bol viac-menej opotrebovaný, jeho účtovná hodnota (obstarávacia cena znížená o oprávky) tvorila 13.233.726,- Sk. Okrem tohto majetku bol prenajatý aj drobný investičný majetok (ktorého nadobúdacia cena je nižšia ako 30.000,- Sk, ale doba použiteľnosti dlhšia ako 1 rok /inventár: čerpadlá, náradie, hasiace prístroje, kancelárske vybavenie.../) v celkovej hodnote 229.289,- Sk. Nájomca na základe tejto zmluvy majetok užíval a mal právo odpisu, o ktorý každoročne znižoval základ dane. Nájomné na základe tejto zmluvy bolo dohodnuté vo výške 12.000,- Sk/rok + výška odpisov z prenajatého majetku ( ktorá však nesmela byť nižšia ako 1.200.000,- Sk/rok).
 
  1. Mesto sa zmluvou zaviazalo použiť prostriedky získané z nájmu na investičnú činnosť do tepelných zariadení, alebo na splácanie úverov zobraných za týmto účelom.
 
Celkovo zmluva obsahuje 6 dodatkov a množstvo príloh (o usporiadaní pohľadávok, záväzkov a zásob pri vzniku spoločnosti).
 
Od 1.1.2005 nemohol BPB v zmysle zákona o účtovníctve naďalej odpisovať majetok, ktorý mal prenajatý, preto bol tento majetok prevedený do účtovníctva mesta, ktoré o ňom účtuje, pričom je povinné do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka oznámiť BPB výšku odpisov. Vývoj hodnoty prenajatého majetku od tohto obdobia:
 
2004
2005
2006
2007
OC
 60 929 956,82 Sk
 65 321 514,00 Sk
 64 864 433,00 Sk
 41 066 818,39 Sk
Odpisy
- 4 472 577,67 Sk
- 2 887 497,01 Sk
- 2 760 302,10 Sk
 - 3 952 782,79 Sk
Nájom
   4 472 577,67 Sk
   2 887 497,00 Sk
   1 982 340,00 Sk
   2 528 000,00 Sk
ZC
 17 581 041,04 Sk
 19 085 084,00 Sk
 15 867 700,00 Sk
 16 366 294,00 Sk
Pozn. OC – obstarávacia cena (pôvodná vstupná cena majetku), ZC – zostatková – účtovná, očistená o odpisy
 
Problémy súvisiace s majetkom v nájme BPB:
 
Vyradenie zlikvidovaného majetku
        Dňa 8. augusta 2006 požiadal konateľ BPB o vyradenie hmotného investičného majetku z majetku mesta. Celkovo išlo o zariadenia v obstarávacej cene 27.809.428,53 Sk, ktoré v čase žiadosti o vyradenie boli úplne odpísané (teda účtovná hodnota zariadení bola 0,- Sk). Zariadenia boli nahradené novými v rámci realizácie investičných aktivít spoločnosti BPB spol. s r.o.
       Doručená žiadosť bola dňa 4.9.2006 prerokovaná na zasadnutí Komisie finančnej a správy majetku pri mestskom zastupiteľstve v Brezovej pod Bradlom, ktorá žiadosť prerokovala a zo strany členov komisie vyplynula požiadavka, aby BPB spol. s r.o. predložil do mestského zastupiteľstva doklady o likvidácii odpísanej technológie, ale taktiež náklady spojené s jej likvidáciou.
 
        Na základe požiadavky finančnej komisie BPB spol. s r.o. dňa 5.9.2006 doručil kópie faktúr za železný šrot, odovzdaný do zberu, ktorý bol získaný pri rekonštrukčných prácach na tepelných zariadeniach. Priložil i potvrdenie od spoločnosti Ferotech Slovakia spol. s r.o. o likvidácii kotlov z kotolne S2-Družstevná ul. a S3-Piešťanská ul. Podľa vyjadrenia spoločnosti BPB spol. s r.o. neželezné odpady odstraňoval a uskladňoval dodávateľ nového technologického zariadenia na základe zmluvy na svoje náklady. Celková suma doručených faktúr, ktoré BPB spol. s r.o. inkasovala za odovzdanie železného šrotu, činila 117.524,40 Sk.
 
         Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 6.9.2006 prijalo uznesenie č. 16/2006, ktorým berie na vedomie žiadosť BPB spol. s r.o. a požaduje okrem iného predložiť informácie ohľadom spôsobu likvidácie vyradeného majetku mesta, príjmy a výdavky.
 
         Na základe vyššie uvedenej požiadavky BPB spol. s r.o. vypracoval a prostredníctvom primátora mesta predložil na mestské zastupiteľstvo dňa 25.10.2006 informáciu, kde k problematike spôsobu likvidácie vyradeného majetku uvádza: „Kovový odpad bol odovzdaný ako šrot podľa predložených fa. BPB spol. s r.o. získal za 3 roky celkove sumu 178.000,- Sk. Nekovový odpad – jeho odvoz a uskladnenie zabezpečil dodávateľ stavby, odvoz na skládku kontroloval odbor životného prostredia OU v Myjave. Náklady na demontáž zariadení sú vyčíslené na čiastku 1.494.532,23 Sk.“
 
        Mestské zastupiteľstvo dňa 25.10.2006 prijalo správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva zo dňa 6.9.2006 s pripomienkou – v roku 2007 opätovne prehodnotiť uznesenie mestského zastupiteľstva č. 16 bod. č. 6 v súvislosti s ďalším riešením BPB spol. s r.o. v súvislosti s majetkom mesta v spoločnosti. Uznesenie č. 16/2006 bod 6. ponechalo zastupiteľstvo v platnosti s ďalším riešením v roku 2007 aj na svojom zasadnutí 29.11.2006. Riešenie tohto problému tak bolo odstúpené novému mestskému zastupiteľstvu.
 
         V nadväznosti na výsledky auditu účtovnej závierky mesta Brezová pod Bradlom za rok 2006 bola dňa 26.3.2007 vykonaná mimoriadna inventúra majetku mesta v nájme BPB spol. s r.o., ktorou bolo zistené, že v tom čase sa v spoločnosti fyzicky nenachádzali niektoré majetkové položky, mimo iného i majetok, ktorý predtým žiadal BPB spol. s r.o. vyradiť z účtovnej evidencie mesta.
           Mestské zastupiteľstvo v Brezovej pod Bradlom na svojom riadnom zasadnutí dňa 13.12.2007 prerokovalo návrhy na vyradenie majetku mesta v nájme BPB spol. s r.o. a uznesením č. 160/2007 odporučilo riešiť problém majetku nezisteného pri mimoriadnej inventarizácii vykonanej dňa 26.3.2007 návrhom na mimosúdne vyrovnanie. Jednaním za mesto poverilo mestské zastupiteľstvo primátorku mesta. Na základe následného rokovania BPB spol. s r.o. uhradil mestu Brezová pod Bradlom 21.12.2007 čiastku 200.000,- Sk ako náhradu za zlikvidované technológie.
 
Realizácia investičnej akcie a vznik majetkovej previazanosti
 
Spoločnosť BPB v horizonte posledných 5 rokov realizovala investičný zámer rekonštrukcie tepelných zariadení v majetku mesta. Je ťažké viesť polemiku o tom, či skutočnosť, že mestské zastupiteľstvo tento zámer v roku 2003 „zobralo na vedomie“ možno brať za jeho „schválenie“ na strane vlastníka majetku. Dňa 6.3.2006 finančná komisia pri mestskom zastupiteľstve pri prerokovávaní hospodárenia za rok 2005 skonštatovala, že plnenie položky príjmov z nájmu technologického zariadenia BPB je nízke a spôsobené investičnou náročnosťou v roku 2005, ktorou sa skončila realizácia v mestskom zastupiteľstve schváleného investičného zámeru a požadovala od vedenia spoločnosti na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva zodpovedanie otázok:
-          či zníženie odpisov na určité časové obdobie je v súlade s uzatvorenou nájomnou zmluvou,
-         či a kedy majetok nadobudnutý v rámci schváleného investičného zámeru splatený z rozdielu vypočítaných a realizovaných odpisov bude prevedený do majetku mesta.
BPB adresovalo predsedovi Dozornej rady Ing. Eduardovi Strapatému svoje stanovisko k žiadosti finančnej komisie, v ktorom okrem iného uvádza, že: „Majetok nadobudnutý v rámci schváleného investičného zámeru nad výšku nájomného nebude prevedený do majetku mesta, lebo na tento majetok má BPB zobraný bankový a dodávateľský úver. Tento majetok bude BPB s.r.o. odpisovať a z odpisov splácať úvery počas 4 rokov.“ Ďalej vysvetľuje, že „dotáciu z Ministerstva hospodárstva SR vo výške 3.715.200,- Sk a z rakúskej banky Kommunalkredit vo výške 1.755.468,- Sk (45248.00 EUR) poskytnutú na účel rekonštrukcie tepelných zariadení BPB rozpúšťa do výnosov v zmysle zákona o dani z príjmov č. 595/2004. Pokiaľ by bol spomínaný majetok prevedený do majetku mesta Brezová pod Bradlom, dotáciu, ktorá bola na rekonštrukciu poskytnutá, by PB muselo MH SR vrátiť s príslušnými sankciami.“
        Týmto dochádza vo fungovaní vzťahov upravených nájomnou zmluvou k situácii, že pôvodný majetok mesta bol nahradený novým majetkom vo vlastníctve spoločnosti, ktorý sa ale prostredníctvom odpisov nikdy do majetku mesta nedostane. Skutočnosť, že dochádza k majetkovej previazanosti by sa dala akceptovať z pohľadu nárastu majetku mesta v spoločnosti v zmysle jeho majetkového podielu (teda 38%) za predpokladu, že nedochádza k znižovaniu hodnoty majetku, ktorý má spoločnosť od Mesta naďalej prenajatý. Od roku 2005 to ale neplatí, nakoľko mesto uzatvorilo s BPB nové dodatky k nájomnej zmluve, a to dodatok č. 5 a dodatok č.6.
           BPB s.r.o. vo svojom stanovisku týkajúcom sa vyjasnenia majetkových vzťahov spojených s investíciou do rekonštrukcie tepelných zariadení uvádza aj stanovisko k výške nájmu v zmysle nájomnej zmluvy a to nasledovne:
„Výnos ÚRSO z 22.júna 2005 č. 1/2005 v §4, ods. 2 písm. g hovorí: Oprávnené náklady sú nájomné za prenájom hmotného majetku a nehmotného majetku, o ktorom prenajímateľ účtuje a ktorý sa používa výhradne na regulovanú činnosť, do výšky 30,- Sk za skutočne dodaný GJ tepla vrátane tepla spotrebovaného dodávateľom z prenajatého zariadenia na výrobu a rozvod tepla v roku t-2.
       To znamená, že majetok mesta zostáva v nezmenenej výške, lebo koľko vlastník v danom roku odpíše a zároveň koľko môže ísť do ceny tepla, toľko BPB s.r.o. v danom roku vráti vlastníkovi v investíciách do majetku tepelných zariadení vo vlastníctve mesta Brezová pod Bradlom formou nájomného.“
       Dňa 27.12.2005 primátor mesta podpísal na rok 2006 dodatok č.5 k zmluve o nájme  tepelných zariadení a dňa 27.11.2006 podpísal dodatok č. 6 platný na rok 2007. Na základe týchto dodatkov sa doterajšia výška nájmu neodvíja od výšky odpisov majetku prenajatého spoločnosti, ale je závislá od skutočne dodaného množstva GJ tepla, tak ako to avizoval BPB v citovanom stanovisku. Týmto však dochádza k situácii, že BPB platí nájom, ktorý nedosahuje výšku rovnomerných daňových odpisov z prenajatého majetku, teda neplatí tvrdenie, že majetok mesta prenajatý v BPB ostáva v nezmenenej výške.“ V skutočnosti tak prišlo v roku 2006 a 2007 k zníženiu nájmu BPB voči mestu Brezová pod Bradlom o viac ako 2 mil. korún.
rok
2005
2006
2007
Výška nájmu v zmysle zmluvy a dodatkov
2.887.497,- Sk
1.982.340,- Sk
2.528.000,- Sk
Odpisy majetku pre daný rok
2.887.497,- Sk
2.760.302,10 Sk
3.952.782,79 Sk
Rozdiel
0,- Sk
-777.962,10 Sk
-1.424.782,10 Sk
 
JUDr. Anna Danková
primátorka mesta