Vážení spoluobčania,

Autor: Matúš Valihora <matus_valihora(at)seznam.cz>, Téma: 2008_02(február), Vydané dňa: 15. 03. 2008

    iste ste už zaregistrovali prebiehajúce práce na výstavbe nového nákupného objektu – Supermarket PT Univerzál na Ulici Horný rad. V súlade so stanovenými úlohami na rok 2007 sa nám podarilo nielen získať súkromného investora, ale zároveň aj do konca roka uskutočniť všetky potrebné kroky k tomu, aby stavba tohto supermarketu mohla byť v roku 2008 realizovaná. Stavba supermarketu je jednou z investičných aktivít, ktorú som mala vo svojom volebnom programe a ktorú sme zahrnuli do akčného plánu na rok 2007 Programu hospodárskeho a sociálneho

rozvoja mesta. V súvislosti s realizáciou tejto stavby si Vás dovoľujem požiadať o strpenie vykonávaných stavebných prác a s tým spojených negatívnych dopadov počas realizovania stavby. Po dohode mesta s investorom bude po celý čas trvania výkopových prác na konci týždňa (po ukončení týždenných výkopových prác) umývaná komunikácia od staveniska, Bukovskej ulice až po most.

    Zároveň Vás chcem informovať, že v tomto období Technické služby mesta Brezová pod Bradlom prostredníctvom svojich pracovníkov vykonávajú orezávanie a výrub stromov a kríkov. Túto činnosť môže mesto vykonávať iba do 31.marca . Bližšie informácie o tejto činnosti môže občanom poskytnúť oddelenie výstavby, územného plánu, životného prostredia a dopravy.

    V nasledujúcich riadkoch Vám chcem poskytnúť doplňujúcu informáciu v číslach o zasadnutiach mestského zastupiteľstva a mestskej rady v uplynulom roku, nakoľko podrobnejšie informácie o ich činnosti sme pravidelne mesačne zverejňovali na stránkach Noviniek i webovej stránke mesta. Zároveň Vám chcem podať informáciu o najdôležitejších aktivitách, ktoré sme v minulom roku zrealizovali.

    V roku 2007 zasadalo mestské zastupiteľstvo 9-krát, na svojich zasadnutiach prijalo 183 uznesení a 7 všeobecne záväzných nariadení mesta. Účasť poslancov na zasadnutiach mestského zastupiteľstva bola 89,51%. Mestská rada zasadala v roku 2007 12-krát a prijala 35 uznesení. Účasť poslancov na zasadnutí mestskej rady bola 92,31%.

    V priebehu uplynulého roka sme pracovali na plnení úloh vyplývajúcich nielen z môjho volebného programu, ale i z Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na rok 2007.

Z úloh, ktoré sme si stanovili, sme doteraz úspešne dokončili nasledovné :

- Projekt „ ZŠ Dolné lúky – prístavba a stavebné úpravy“- po získanom stavebnom povolení a vykonanej zmene
  projektu sa uchádzame v tomto roku o finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov,
- Štúdia obchvatu mesta štátnej cesty II/499 – zmena štúdie - v decembri 2007 sme odovzdali na VÚC Trenčín 
  zmenu štúdie spracovanú tak, aby mohla byť zanesená do územného plánu VÚC Trenčín,
- Štúdia revitalizácie Ulice J.M.Hurbana v širších vzťahoch - križovatka ulíc Garbiarska, Piešťanská a
  Hurbanova s vyústením na Budovateľskej ul., v marci bude odovzdaný projekt pre stavebné povolenie na realizáciu
  prvej etapy revitalizácie Ulice J.M.Hurbana,
- Štúdia na interiér a exteriér chaty pod Bradlom, v marci bude odovzdaná projektová dokumentácia na
  realizáciu interiéru a exteriéru chaty pod Bradlom,
- Nová Štúdia na revitalizáciu Národného domu M.R.Štefánika,
- Štúdia vybudovania cyklotrás, ktoré bidú súčasťou projektu 4CYKLOREGIO,
- Pripravili sme podmienky pre vstup nového obchodného reťazca – supermarketu,
- Projektová dokumentácia na cyklochodník Brezová pod Bradlom – Košariská,
- Projekt osobitného režimu hospodárenia v areáli Mohyly gen.M.R.Štefánika a rozhodnutie Krajského
  lesného úradu v
Trenčíne – môžeme pripraviť realizáciu lesoparku a úpravu krajiny na Bradle podľa projektu
  krajinno-architektonického doriašenia areálu NKP Mohyly gen. M.R.Štefánika na Bradle
.

    Z investičných akcií sme v minulom roku v súlade s plánovanými úlohami a rozpočtovanými finančnými prostriedkami vykonali opravu miestnych komunikácii a chodníkov na Ulici Baranecká, Budovateľská, Horný rad, U Kravárikovcov, opravili sme schody vedúce do bytového domu na Ul. Dr. Osuského a rozšírili parkovacie miesta na Sídlisku Záhumnie. Práce realizovali Technické služby Brezová v celkovej sume 1.005 167.- Sk. Vzhľadom na veľmi zlý stav okien v ZŠ sme previedli montáž nových okien v cene 1.ooo ooo,- Sk.

    Možno sa niekomu zdá, že množstvo zrealizovaných investičných akcií v roku 2007 je malé. Je potrebné si však uvedomiť, že každej väčšej výstavbe či rekonštrukcii predchádza projektová príprava a hľadanie najvhodnejších možností riešenia nie je vždy jednoduché. Možnosti rozpočtu sú obmedzené a preto finančné prostriedky vynakladáme hospodárne tak, aby sme mali dostatok finančných prostriedkov potrebných na realizáciu navrhovaných aktivít a to aj v prípade, že sa nám podarí získať príspevky z fondov Európskej únie.

    Výsledkom snahy o minimalizáciu výdavkov mesta, skvalitnením evidencie nákupov a spotreby, určením pravidiel výberu dodávateľov je skutočnosť, že rozpočet mesta skončil za uplynulý rok s historicky vysokým prebytkom vo výške 11,5 mil. Sk. Tieto finančné prostriedky nie je možné použiť na žiadny iný účel, iba na investície vynakladané na zvyšovanie kvality života občanov nášho mesta.
    Postupne tak vstupujeme z fázy prípravy projektov do fázy ich realizácie. Aj týmto spôsobom chcem apelovať na všetkých Vás, ktorí máte návrhy a požiadavky na potrebné investičné aktivity v meste, aby ste prispeli svojím námetom, či už prostredníctvom organizovaných poslaneckých dní, alebo priamo u zodpovedných pracovníkov mestského úradu . Isteže nie je možné realizovať všetky požiadavky, ale iba na základe podnetov Vás – občanov dokážeme riešiť prioritne tie najpálčivejšie problémy.

    A čo nás čaká v tomto roku ? V prvom rade sa budeme uchádzať o získanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov i z rôznych grantov, resp. štátneho rozpočtu.
    Zároveň budeme pokračovať v rekonštrukcii a opravách miestnych komunikácií a to v rámci finančných možností rozpočtu mesta. Taktiež je potrebné ďalej vytvárať nové parkovacie miesta. Radi by sme začali práce na projekte krajinno-architektonického doriašenia areálu NKP Mohyly gen. M.R.Štefánika na Bradle. Je potrebné pripraviť projekt a všetky náležitosti okolo výstavby nového bytového domu na Ul. Horný rad . V spolupráci s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou chceme v tomto roku začať prípravné práce na dobudovaní kanalizácie na Uliciach Horný rad, Dolina a Športová. Pred realizáciou je vytvorenie bezbariérového vstupu v priestoroch zdravotného strediska, aby sme starším a bezvládnym spoluobčanom vytvorili možnosť dostať sa k svojmu obvodnému lekárovi na poschodí.
    Po dohode s ministerstvom vnútra poskytneme obvodnému oddeleniu policajného zboru na Brezovej nové bezbariérové priestory, ktoré musia vyhovovať normám Európskej únie. Mesto Brezová má vo svojom vlastníctve len jedinú nehnuteľnosť vhodnú na tento účel a tou je dom na Námestí gen. M.R.Štefánika, ktorý bude potrebné podľa požiadaviek MV prispôsobiť potrebám polície.
    O jednotlivých investičných akciách plánovaných na rok 2008 Vás budeme na stránkach Noviniek informovať po ich schválení mestským zastupiteľstvom.

JUDr. Anna Danková
primátorka mesta