Príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa

Autor: Matúš Valihora <matus_valihora(at)seznam.cz>, Téma: 2008_02(február), Vydané dňa: 15. 03. 2008

Od 1. januára 2007 rodičia dostávali pri narodení prvého dieťaťa príspevok vo výške 4 460,- Sk. Ak sa dieťa dožilo 28 dní, aj príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa vo výške 11-tisíc Sk. Dohromady tak dostali pri narodení prvého dieťaťa 15 460,- Sk.
Od 1. februára 2008 sa zvyšuje suma príplatku pri narodení prvého dieťaťa z 11 000,- Sk na 20 440,- Sk (čo predstavuje zvýšenie o 9 440,- Sk), t.j. spolu s príspevkom bude táto suma 25 000,- Sk.
(Príspevok na každé

narodené dieťa sa od 1. 9. 2007 zvýšil zo sumy 4 460,- Sk na 4 560,-Sk.)
Oprávnenou osobou na uplatnenie nároku na príspevok pri narodení dieťaťa je v prvom rade matka dieťaťa. Otec dieťaťa je oprávnenou osobou vtedy, ak matka dieťaťa zomrela, alebo bolo po nej vyhlásené pátranie, alebo dieťa bolo zverené súdom do starostlivosti otca. Ak dieťa bolo súdom zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, oprávnenou osobou na uplatnenie nároku na príspevok pri narodení je osoba, ktorej dieťa bolo zverené.
Oprávnenou osobou na
príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa je matka, ktorá porodila prvé dieťa, ktoré sa dožilo 28 dní. Ďalšou oprávnenou osobou môže byť tak ako pri nároku na príspevok otec takéhoto dieťaťa, ale len v zákone presne vymedzených situáciách, a to ak matka dieťaťa zomrela, bolo po nej vyhlásené pátranie, alebo dieťa bolo zverené do výchovy otca na základe právoplatného rozhodnutia súdu.
Príspevok pri narodení dieťaťa nepatrí matke,
ktorá po pôrode bez súhlasu ošetrujúceho lekára opustila dieťa v zdravotníckom zariadení, pred uplynutím nároku na príspevok dala súhlas na osvojenie dieťaťa alebo dieťa bolo súdom zverené do náhradnej starostlivosti, príp. dieťaťu bola nariadená ústavná starostlivosť.
Na príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa vzniká nárok, ak sú splnené podmienky nároku na príspevok pri narodení dieťaťa, matka porodila prvé dieťa, ktoré sa dožilo 28 dní a od 4. mesiaca tehotenstva sa mesačne zúčastňovala preventívnych prehliadok u gynekológa.
Ak sa ako prvé narodia matke dve deti alebo viac detí (dvojčatá, trojčatá...), na každé dieťa vzniká nárok na príspevok pri narodení dieťaťa, ktorý je v súčasnosti 4 560,-Sk a ak aspoň dve deti sa dožili 28 dní, tento príspevok sa zvyšuje o polovicu uvedenej sumy na každé dieťa, ktoré sa dožilo 28 dní. Okrem toho na každé dieťa, ktoré sa dožilo 28 dní, pri splnení podmienok nároku patrí príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa v sume 20 440,- Sk.
Žiadosť o príspevok a o príplatok k príspevku treba podať na úrade práce sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu oprávnenej osoby, kde obdržíte aj čistý formulár žiadosti. Žiadosť možno podať najneskôr do šiestich mesiacov od narodenia dieťaťa.
Platiteľ vyplatí príplatok k príspevku najskôr po uplynutí aspoň 28 dní života dieťaťa a najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa táto skutočnosť preukázala.
Bližšie informácie môžete získať na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Myjave alebo na internetovej stránke www. employment.gov.sk

Bc. Eva Ušiaková, odd. soc., školstva a kultúry