NÁZORY / KOMENTÁRE Výzva

Autor: Matúš Valihora <matus_valihora(at)seznam.cz>, Téma: 2008_02(február), Vydané dňa: 15. 03. 2008

Úlohy a problémy, ktoré rieši v našom meste mestský úrad a mestské zastupiteľstvo, by nemali byť ľahostajné žiadnemu občanovi mesta. Uskutočňujú sa mesačne tzv. poslanecké dni. Občania môžu byť prítomní i na zasadnutí mestského zastupiteľstva. Týchto akcií sa však ľudia zúčastňujú poskromne. Pritom však v debatách pri náhodných stretnutiach sú rozširované rôzne informácie, niekedy skreslené alebo vytiahnuté z kontextu danej záležitosti. Súčasná primátorka mesta vo svojich vystúpeniach pred voľbami načrtla svoj volebný program. Život však

prináša nové skutočnosti, ktoré sa nedajú vždy predvídať. Niečo sa musí realizovať na základe daného vývoja skôr, iné neskoršie, niečo urýchlene, s čím sa nepočítalo. U ľudí prirodzene vzniká potom neistota, pochybnosti v tom, či zastupiteľstvo a primátorka konajú správne, či volia optimálne riešenia pri svojich rozhodnutiach. Časť činnosti mestského úradu i zastupiteľstva je zverejňovaná v Novinkách spod Bradla. Žiaden článok v novinách však nenahradí konkrétny priamy styk s občanmi.
Preto si myslím, dokonca som presvedčený, že stretnutie občanov mesta s primátorkou, vedúcimi pracovníkmi mestského úradu a poslancami by bolo prínosom. Občania v priamom styku môžu klásť rôzne otázky na nejasnosti, podnety. Je to príležitosť hlavne pre primátorku fundovane odpovedať, presvedčiť občanov o tom, že čo koná vo funkcii primátorky robí s najlepším úmyslom v prospech mesta a občanov. Verím, že takéto stretnutia pomôžu vzájomnej dôvere, pochopeniu a mali by sa uskutočňovať aspoň raz ročne.
P.S. Ak sa primátorka rozhodne uskutočniť takéto stretnutie, zúčastnime sa ho!
Duriš Jozef, Partizánska ul.

Príspevky v tejto rubrike vyjadrujú názory ich pisateľov, nemusia vyjadrovať stanovisko redakcie.   
Svoje názory, postrehy a komentáre môžete posielať na adresu redakcie (uvedená v tiráži) alebo na e-mail: mesto@brezova.sk