Z rokovaní MsR a MsZ

Autor: Terézia Malková <malkova(at)brezova.sk>, Téma: 2008_02(február), Vydané dňa: 15. 03. 2008

Z rokovania mestskej rady dňa 7. 2. 2008

MsR sa zaoberala:
- prípravou materiálov na rokovanie MsZ 14. 02. 2008, písomný materiál k bodom č. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 navrhovaného programu,


- informáciou o činnosti Mestskej knižnice Brezová pod Bradlom za rok 2007, zámery a projekty na rok 2008. Písomný materiál spracovala ved. MsK Alžbeta Fedorová. Zhodnotila stav knižničného fondu, organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí pre svojich používateľov. Od 1. 8. 2007 je v knižnici k dispozícii verejný internet, získaný z projektu MK SK Informatizácia knižníc. Okrem plánu práce na rok 2008 predložila návrh na zakúpenie programu Clavius, ktorý umožní rozbehnúť výpožičnú službu pre čitateľov prostredníctvom internetu, ďalej návrh na vytvorenie letnej čitárne v priestoroch vonkajšieho teritória pred knižnicou. Pre mladých autorov a talenty vytvoriť komunitné centrum pre mládež,- informáciou o činnosti Spoločného obecného úradu za rok 2007. Do pôsobnosti SOÚ v Brezovej pod Bradlom patria aj obce Bukovec, Košariská, Polianka a Priepasné. Za rok 2007 vydal SOÚ 306 písomností, týkajúcich sa preneseného výkonu štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku,
- informáciou o zaevidovaných žiadostiach o sprístupnenie informácií v zmysle zák. č. 211/2000 Z.z. , o žiadostiach o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta v roku 2008. Požiadavky na dotácie sú v celkovej výške 1 770 tis. Sk . MsR odporúča žiadosti prerokovať v komisii pre ekonomiku, správu majetku a podnikanie, ako aj v komisii kultúry, vzdelávania, mládeže a športu. V nadväznosti na zavedený nový model aktuálneho účtovníctva v podmienkach samospráv odporúčajú odborníci redukovať výšku poskytovaných dotácií samosprávami, nakoľko tieto položky budú vchádzať do rozpočtu ako čisté mínusové operácie, čo v konečnom dôsledku ovplyvňuje výsledok hospodárenia, a tým aj jeho budúce ratingy pri žiadaní o poskytnutie finančných prostriedkov ( z fondov EÚ, prípadne iných grantov). Tento postup odporúča aj audítorka mesta a hlavný kontrolór,
- požiadavkou Slovenského zväzu cyklistiky Bratislava o súhlas uskutočniť na Bradle 6. kolo pretekov v horských bicykloch,
- informáciou na nespokojnosť obyvateľov na vysielanie TVB. Na webovej stránke mesta a televíznom kanáli TVB bol zverejnený dôvod zlého signálu a vysielania káblovej televízie, za čo sa aj obyvateľom Videoštúdio RIS Senica ospravedlnilo,
- informáciou o plánovaných kultúrno-spoločenských aktivitách v meste na I. štvrťrok 2008,
- primátorka mesta JUDr. Anna Danková oboznámila so žiadosťou FK BRADLAN na vybudovanie viacúčelového ihriska v športovom areáli pri ŠVS Bradlan. FK BRADLAN požiadal v uvedenej lokalite o pozemky vo vlastníctve mesta a vybudovanie základovej dosky,
- Fakulta architektúry STU v Bratislave v spolupráci so sponzorom DIRICKX BC Torsion požiadala primátorku mesta o účasť v porote na vyhodnotenie študentskej architektonickej súťaže „Pavilón M. R. Štefánika v Brezovej pod Bradlom“, ktoré sa uskutoční 13. 2. 2008 na STU v Bratislave,

- primátorka mesta JUDr. Anna Danková oboznámila o projektoch a investičných akciách mesta na rok 2008, o rokovaní na TSK, odbore dopravy.


Z rokovania mestského zastupiteľstva 14. 2. 2008

Rokovania MsZ sa zúčastnilo 13 poslancov, ktorí prijali 16 uznesení.
MsZ zobralo na vedomie:
- správu o činnosti MsR,
- správu o plnení uznesení MsZ,
- informáciu oinvestičných akciách na rok 2008, prehľad investičných akcií a financovanie v roku 2007. Investičné akcie sa budú vykonávať v zmysle schváleného PHSR. Tento sa bude aktualizovať na základe získaných poznatkov s vyhlasovaním nových výziev a projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ,

- návrh na ocenenie občanov, spoločnosti na Cenu primátorky mesta za rok 2007,
- informáciu o kultúrno-spoločenských a športových podujatiach v I. štvrťroku 2008,
-prehľad o uskutočnených poslaneckých dňoch v roku 2007,
- prehľad účasti poslancov na MsZ a MsR v roku 2007,
- prehľad činnosti Spoločného obecného úradu za rok 2007.
 
MsZ schválilo:
- zloženie návrhovej komisie z poslancov Bc. Peter Majerčík a Eva Babiarová, zapisovateľku Teréziu Malkovú, overovateľov zápisnice poslancov Mgr. Alžbetu Rechtorisovú a Ing. Štefana Žídka,
- VZN č. 1/2008 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami,
- správu o činnosti hlavného kontrolóra mesta za II. polrok 2007. Najčastejšie kontrolné nálezy spadajú pod porušovanie ustanovení zákona o finančnej kontrole a  porušovanie zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Z celkového počtu 13 vykonaných kontrol bolo 9 kontrol ukončených s pozitívnym kontrolným výsledkom, na základe ktorého boli z kontrol vypracované správy a pri prerokovaní so zástupcami kontrolovaných subjektov bolo kontrolovaným subjektom nariadené vypracovať a zaviesť systém opatrení na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov,
- zásady kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy mesta Brezová pod Bradlom. Predkladané zásady tvoria rámec pre pripravovanú vnútroorganizačnú smernicu o vykonávaní predbežnej a priebežnej finančnej kontroly s ohľadom na určenie práv a povinností správcov rozpočtových kapitol,
- Knižničný a výpožičný poriadok Mestskej knižnice Brezová pod Bradlom,
- prehľad platných VZN k 1.2.2008, zrušenie neaktuálnych VZN,
- požiadavku Slovenského zväzu cyklistiky Bratislava usporiadať 6. kolo pretekov v horských bicykloch na Bradle v septembri 2008,
- označenie novovytvorenej lokality IBV Pod Prielohmi v zmysle § 2b zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na názov novovytvorenej lokality IBV označením Prielohy,
- návrh na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na dodávateľa výroby a dodávky tepla a TÚV.