Z rokovania mestského zastupiteľstva 13. 12. 2007

Autor: Terézia Malková <malkova(at)brezova.sk>, Téma: 2008_01(január), Vydané dňa: 14. 02. 2008

Po procedurálnych bodoch programu boli prezentované návrhy projektov Teen park a Aktív centrum, ktoré spracovalo odd. regionálneho rozvoja - Mgr. Štuchalová a Mgr. Paulík.
Jedenásti prítomní poslanci jednomyseľne odsúhlasili predložený návrh projektov, rokovací program MsZ, zloženie návrhovej komisie z poslancov Dušana Ondreičku a Mgr. Janu Dekánkovú, určenú zapisovateľku Teréziu Malkovú a overovateľov zápisnice poslancov Bc. Petra Majerčíka a Ing. Štefana Žídeka.

MsZ schválilo:
- VZN č. 3/2007 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom. Poslankyňa Eva Babiarová upozornila na nepostačujúce množstvo kontajnerov (plasty, sklo) na sídliskách k počtu obyvateľov a ich dezinfikáciu hlavne počas letných mesiacov. Nastolenú problematiku doriešia TS,
- VZN č. 4/2007 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
- VZN č. 5/2007 o miestnej dani z nehnuteľností,
- VZN č. 6/2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
- predložený návrh VZN č. 7/2007 o ochrane ovzdušia a poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia MsZ odporučilo prepracovať vzhľadom k tomu, že niektoré ustanovenia sú v rozpore so zákonom a upravené VZN predložiť na najbližšie rokovanie MsZ,
- rozpočet Mesta Brezová pod Bradlom na rok 2008 a rozpočet Technických služieb mesta Brezová pod Bradlom na rok 2008,
- zriaďovaciu listinu príspevkovej organizácie Technické služby mesta Brezová pod Bradlom, odňatie majetku mesta v celkovej obstarávacej cene 35 735 095,22 Sk a zverenie majetku do správy TS v celkovej obstarávacej cene 24 099 152,02 Sk,
- cenu nájmu vo výške 400.000,- Sk/rok spoločnosti Mestské lesy, s.r.o., Brezová pod Bradlom,
- cenu nájmu spoločnosti Reštaurácia U sváka Ragana, spol. s r.o., Brezová pod Bradlom vo výške 198.000,- Sk/rok,
- cenu nájmu výkonu práva poľovníctva vo výške 29.500,- Sk/rok Poľovníckemu združeniu Klenová, Brezová pod Bradlom,
- nájomné v zmysle zmluvy o nájme tepelných zariadení zo dňa 2. 11. 1993 pre rok 2008 vo výške odpisov prenajatého majetku za rok 2008,
- neschválilo prevod nehnuteľností pre ZSE distribúcia, a.s., Čulenova č. 6, Bratislava, nachádzajúcich sa pod stavbami transformačných staníc vo vlastníctve žiadateľa,
- schválilo prevod nehnuteľností na základe žiadosti p. Zdenky Novákovej, bytom Brezová pod Bradlom,
- schválilo prevod nehnuteľností na základe žiadosti vlastníkov bytov v dome s.č. 432 na Sídl D. Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom - pozemok nachádzajúci sa pod domom s.č. 432,
- schválilo prevod nehnuteľností na základe žiadosti p. Jána Ratkoša, bytom Frýdek – Místek, a p. Juraja Ratkoša, bytom Brezová pod Bradlom - časť parcely registra E č. 21 744, nachádzajúcej sa pod stavbou záhradnej chaty v záhradkovej osade Pod Vinohrádkami,
- prevod nehnuteľností na základe žiadosti manželov Ing. Františka Vraštiaka a Mgr. Anny, r. Šeplákovej, bytom Brezová pod Bradlom- časti parcely registra E č. 932, slúžiacej ako prístupová cesta k rodinnému domu žiadateľov,
- prevod nehnuteľností na základe žiadosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome s.č. 428 na Sídl D. Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom - predaj pozemku nachádzajúceho sa pod domom s.č. 428,
- plán zasadnutí a činnosti mestského zastupiteľstva a mestskej rady na I. polrok 2008,
- plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2008,
- zrušilo v schéme Organizačnej štruktúry mestského úradu, orgánov mesta, mestom založených spoločností a spoločností s majetkovou účasťou mesta od 1.1.2008 prvok Mestský poľovný revír na základe transformácie Mestského poľovného revíru Klenová na Poľovnícke združenie Klenová začlenené do Slovenského poľovníckeho zväzu,
- schválilo Štatútu Mestskej knižnice Brezová pod Bradlom,
- schválilo v zmysle zák. č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších úprav odmenu primátorke mesta za IV. štvrťrok 2007,
- schválilo záväznú časť – Zmeny a doplnky č. 3 územného plánu mesta Brezová pod Bradlom a vyhlasuje ju prostredníctvom VZN č. 7/2007 o regulatívoch územného rozvoja mesta Brezová pod Bradlom a schválilo v zmysle § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho zmien a doplnkov a zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení jeho neskorších zmien a doplnkov VZN č. 7/2007 o regulatívoch územného rozvoja mesta Brezová pod Bradlom,
- Prevádzkový poriadok pohrebiska v Brezovej pod Bradlom. Primátorka mesta oboznámila s vypracovaným projektom cintorína – diplomovou prácou Ing. Krajčiovej, podľa ktorého by sa mohla zrealizovať úprava a modernizácia cintorína v budúcnosti. MsZ bolo odporučené, aby sa vypracovalo VZN o poplatkoch za hrobové miesta,
- v zmysle § 18 c), ods.5 zák. č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov odmenu za rok 2007 hlavnému kontrolórovi,
- návrh kultúrno-spoločenských a športových podujatí na rok 2008.
MsZ zobralo na vedomie:
- správu o činnosti mestskej rady, ktorá zasadala 15. 11. a 6. 12. 2007, k prednesenej správe MsZ nemalo pripomienky,
- správu o plnení uznesení MsZ zo dňa 25. 10. 2007. MsZ prijalo uznesenia č. 136 – 145/2007,
- návrh na vyradenie majetku mesta v nájme Bytového podniku Brezová, spol. s r.o., Brezová pod Bradlom v zmysle príloh žiadostí zo dňa 8. 8. 2006, 6. 11. 2007 a 5. 12. 2007 a odporučilo riešenie návrhu na mimosúdne vyrovnanie, pričom odporučilo výšku pohľadávky pri mimosúdnom vyrovnaní do 300.000,- Sk, najmenej však v hodnote kovového šrotu na základe predložených faktúr. Mimosúdne vyrovnanie sa týka majetku nezisteného pri mimoriadnej inventarizácii vykonanej dňa 26. 3. 2007. MsZ poverilo primátorku mesta, zástupcu primátorky mesta a hlavného kontrolóra rokovaním za mesto v predmetnej záležitosti.
V bode rôzne prerokovalo:
- žiadosť FK ŠVS BRADLAN Brezová pod Bradlom na vybudovanie viacúčelového ihriska pri areáli ŠVS na Športovej ul. financované sponzorsky. Vzhľadom na to, že nie sú konkrétne určené, ktoré pozemky vo vlastníctve mesta to majú byť, MsZ odporučilo rokovať s futbalovým klubom,
- splnomocnilo primátorku mesta rozhodovať o zmenách rozpočtu mesta do výšky 10 % z upraveného rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku v zmysle novely zákona o obecnom zriadení - § 11 ods. 4 písm. b) zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. O každej zmene rozpočtu bude primátorka mesta informovať MsZ na najbližšom zasadnutí MsZ,
- rozpis poslaneckých dní v roku 2008.