Zmena všeobecne záväzných nariadení o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Autor: Matúš Valihora <matus_valihora(at)seznam.cz>, Téma: 2008_01(január), Zdroj: MsÚ, Vydané dňa: 14. 02. 2008

Mesto Brezová pod Bradlom ako správca dane upozorňuje obyvateľov na zmeny, ktoré nastali po novelizácii zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a následne prijatých všeobecne záväzných nariadení, ktoré upravujú túto oblasť. Ide o všeobecne záväzné nariadenia č. 4/2007 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, č. 5/2007 o miestnej dani z nehnuteľnosti a č. 6/2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO, ktoré schválilo Mestské zastupiteľstvo v Brezovej pod

 Bradlom na svojom riadnom zasadnutí dňa 13.12.2007 a ktoré nadobudli účinnosť dňom 1.1.2008. Všetky uvedené VZN sú prístupné na internetovej stránke mesta www.brezova.sk.


DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI – VZN č. 5/2007


Porovnanie výšky dane z nehnuteľnosti s predchádzajúcim obdobím:VzN č.4/2005

VzN č.5/2007

 nárast v Sk

 

daň z pozemkov

DzN v Sk/100m2

DzN v Sk/100m2

na 100m2

koef. nárastu

orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady

2,00
3,22
1,22
1,61

trvalé trávnaté porasty

0,42
0,67
0,25
1,60

záhrady

33,60
50,40
16,80
1,50

záhrady - kopanice

22,40
33,60
11,20
1,50

zastavané plochy a nádvoria

33,60
50,40
16,80
1,50

zastavané plochy a nádvoria - kopanice

22,40
33,60
11,20
1,50

stavebné pozemky

280,00
420,00
140,00
1,50

stavebné pozemky - kopanice

140,00
224,00
84,00
1,60

ostatné plochy

14,00
22,40
8,40
1,60

ostatné plochy - kopanice

11,20
16,80
5,60
1,50VzN č.4/2005

VzN č.5/2007

 nárast v Sk

 

daň zo stavieb

DzN v Sk/m2

DzN v Sk/m2

na 1 m2

koef. nárastu

na bývanie

2,60
4,50
1,90
1,73

na bývanie - kopanice

1,60
2,80
1,20
1,75

na pôdohosp. produkciu

2,60
4,50
1,90
1,73

na pôdohosp. produkciu - kopanice

1,60
2,80
1,20
1,75

rekreačné a záhradkárske domčeky

7,00
10,00
3,00
1,43

samostatne stojace garáže

8,50
15,00
6,50
1,76

samostatne stojace garáže - kopanice

6,00
10,00
4,00
1,67

priemyselné stavby

40,00
60,00
20,00
1,50

stavby na ostatné podnikanie

48,00
60,00
12,00
1,25

ostatné stavby

10,00
20,00
10,00
2,00

daň z bytov

byty
2,60
4,50
1,90
1,73

nebyt. priestory na garážovanie vl. vozidla

8,50
15,00
6,50
1,76

nebyt. priestory využívané na podnikanie

48,00
60,00
12,00
1,25Zníženie dane z nehnuteľností pre daňovníkov – občanov starších ako 62 rokov je vo výške 50 % sadzby – o túto úľavu občania nemusia žiadať, ale bude vykonaná priamo pri vyrubovaní dane.

Zníženie dane zo stavieb a z bytov je vo výške 50 % pre daňovníkov – občanov s ťažkým zdravotným postihnutím. Títo daňovníci sú povinní predložiť hodnoverný doklad preukazujúci dôvod zníženia dane (preukaz ZŤP, ŤZPS, rozhodnutie o bezvládnosti a pod.).

Daň z nehnuteľnosti bude vyrubená platobným výmerom, ktorý bude daňovníkovi doručený a na základe ktorého daň uhradí.


DAŇ ZA PSA – VZN č. 6/2007 - § 3


Porovnanie výšky dane za psa s predchádzajúcim obdobím:VzN č.15/2004

VzN č.6/2007

Nárast

koef.


ročná sadzba

ročná sadzba

(zníženie) v Sk

nárastu (zníženia)

rodinný dom - mesto

150,00
150,00
0,00
1,00

rodinný dom - kopanice

0,00
150,00
150,00


činžiak
500,00

1 000,00

500,00
2,00

každý ďalší pes - rodinný dom

200,00
150,00
-50,00
0,75

každý ďalší pes - činžiak

750,00

1 000,00

250,00
1,33

rodinný dom - majiteľ nad 62 rokov

75,00
75,00
0,00
1,00

činžiak - majiteľ nad 62 rokov

500,00
500,00
0,00
1,00

majiteľ - člen Slov. poľovníckeho zväzu

100,00

podľa umiestnenia

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný na území mesta Brezová pod Bradlom, okrem psov chovaných na vedecké a výskumné účely, psov so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby a psov, ktorých vlastnia občania s ťažkým zdravotným postihnutím.

Daňovníkom (platiteľom dane) za psa je fyzická alebo právnická osoba, ktorá psa vlastní alebo je jeho držiteľom.

V oblasti dane za psa došlo k niekoľkým zásadným zmenám:

Sadzba dane za psa v rodinnom dome v meste zostáva zachovaná (150,- Sk) a vzťahuje sa aj na psa chovaného v záhradkárskej osade.

Daň za psa bude vyrubená platobným výmerom, ktorý bude daňovníkovi doručený a na základe ktorého daň uhradí. Upozorňujeme na skutočnosť, že v ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za psa splatná bez vyrubenia do 31.1. príslušného roka. Všetky zmeny, ktoré majú vplyv na určenie výšky dane za psa je daňovník povinný ohlásiť do 30 dní od dňa, kedy nastala zmena.


DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA – VZN č. 6/2007 - § 4


Predmetom tejto dane je osobitné užívanie verejného priestranstva.

V predchádzajúcom období sa obyvateľov táto miestna daň dotýkala najmä v oblasti vyhradených parkovacích miest. Na základe novely zákona č. 582/2004 Z. z. parkovanie motorových vozidiel vypadlo z osobitného užívania verejného priestranstva, t.j. nebude vyrubované platobným výmerom, ale na základe doteraz pridelených parkovacích miest budú vypracované nájomné zmluvy, ktoré budú občanom v najbližšom období doručené na podpis a na ich základe užívatelia vyhradených parkovacích miest uhradia nájomné. Výška nájmu bude rovnaká, ako bola sadzba za osobitné užívanie verejného priestranstva na vyhradené parkovania - 1 500,-Sk ročne za parkovacie miesto so zábranou a 1 000,- Sk ročne za parkovacie miesto bez zábrany.MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY – VZN č. 4/2007


Podstatná zmena, ku ktorej v tejto oblasti dochádza je, že v predchádzajúcom období občania, bývajúci v bytoch v správe OSBD platili miestny poplatok za KO a DSO prostredníctvom tejto organizácie takou formou, že tento poplatok bol zahrnutý do pravidelných zálohových platieb nájmu a služieb s tým spojených. Dňa 21.8.2007 OSBD Senica s účinnosťou od 1.1.2008 ukončilo zmluvný vzťahu, na základe ktorého bol realizovaný takýto spôsob vyberania miestneho poplatku z dôvodu zavádzania nového informačného systému v organizácii OSBD. Pre občanov mesta, ktorí bývajú v bytoch v správe OSBD to znamená, že miestny poplatok za KO a DSO budú od 1.1.2008 uhrádzať mestu na základe platobných výmerov, ktoré im budú doručené.


Porovnanie výšky miestneho poplatku za KO a DSO s predchádzajúcim obdobím:VzN č.16/2004

VzN č.4/2007

Nárast

koef.


za rok

za rok

(zníženie) v Sk

nárastu (zníženia)

fyzická osoba - obyvateľ

456,00
565,00
109,00
1,24

fyzická osoba - obyvateľ od 62 do 70 rokov

456,00
340,00
-116,00
0,75

fyzická osoba - obyvateľ nad 70 rokov (nie osamelo žijúci)

456,00
340,00
-116,00
0,75

fyzická osoba - obyvateľ nad 70 rokov (osamelo žijúci)

228,00
0
226,00
-2,00
1,49Sadzba poplatku za KO a DSO je vo výške 1,55 Sk za osobu a kalendárny deň.

Mesto poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník preukáže, že sa dlhodobo zdržiava v zahraničí. Dokladom preukazujúcim túto skutočnosť je potvrdenie od zamestnávateľa, pracovná zmluva, potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie o pobyte na území iného štátu a pod..

Mesto poplatok zníži na 60% sadzby pre poplatníkov, ktorí v príslušnom roku dosiahnu vek najmenej 62 rokov a na 40 % sadzby pre poplatníkov, ktorí sú osamelo žijúci a v príslušnom roku dosiahnu vek 70 rokov. O túto úľavu nie je potrebné žiadať, ale bude vykonaná priamo pri vyrubovaní na základe údajov z evidencie obyvateľov. Ďalšie zníženie poplatku za KO a DSO je na 60 % sadzby pre poplatníkov – držiteľov preukazu ZŤP a takých, ktorí majú prechodný pobyt na území inej obce alebo mesta. V tomto prípade je potrebné požiadať o poskytnutie úľavy, predložiť kópiu preukazu ZŤP a v prípade prechodného pobytu na území inej obce alebo mesta potvrdenie o prechodnom pobyte ako aj potvrdenie o úhrade miestneho poplatku za KO a DSO v mieste prechodného pobytu.

Miestny poplatok za KO a DSO bude vyrubený platobným výmerom, ktorý bude daňovníkovi doručený a na základe ktorého poplatok uhradí. Ak má poplatník na území mesta trvalý aj prechodný pobyt, poplatok mu bude vyrubený na základe trvalého pobytu. Aj naďalej platí, že ak viacero poplatníkov žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností poplatníka preberá za ostatných členov tejto domácnosti iba jeden z nich. Všetky zmeny, ktoré majú vplyv na určenie výšky miestneho poplatku za KO a DSO je daňovník povinný ohlásiť do 30 dní od dňa, kedy nastala zmena.