NÁZORY / KOMENTÁRE - Chce to odvahu

Autor: Matúš Valihora <matus_valihora(at)seznam.cz>, Téma: 2008_01(január), Vydané dňa: 14. 02. 2008

Od 22. decembra minulého roku sa môžeme pohybovať voľne, bez colných a pasových kontrol po krajinách Európskej únie. Je to potešiteľná skutočnosť. Menej potešiteľné je to pre občanov, ktorí vzhľadom na výšku svojich príjmov túto výhodu majú výrazne obmedzenú. Týka sa to nielen dôchodcov, ale hlavne tých, čo odchádzali do dôchodku pred rokom 2004, ale i výraznej časti občanov v produktívnom veku.

Určite okrem tých najmladších máme všetci v čerstvej pamäti vývoj zamestnanosti po roku 1989. Vstúpili a vstupujú
k nám zahraniční investori, ktorí vytvárajú pracovné príležitosti. Okrem tých solídnych investorov, ktorí pri svojich podnikateľských zámeroch a záujmoch nezabúdajú primerane ohodnotiť i prácu našich ľudí, sú aj takí, ktorí menej doprajú svojim zamestnancom podieľať sa na výsledkoch ich práce. Pritom vo svojej krajine by boli nútení možno niekoľkonásobne vyššie odmeňovať svojich zamestnancov.
Stretávam sa s ľuďmi z rôznych firiem, zaujímajú ma ich poznatky, názory na spokojnosť v práci. Najčastejšie sa ľudia posťažujú v kruhu rodiny, v rozhovore s priateľmi, pri „pive“ a pod. Každý investor u nás pri podnikaní je povinný rešpektovať príslušné zákony, vrátane zákonníka práce. Ten však určuje základné pravidlá, isté mantinely, v ktorých sa zamestnávatelia a zamestnanci majú pohybovať. Značný priestor je ponechaný na kolektívne vyjednávanie na konkrétnych pracoviskách. Právo na kolektívne vyjednávanie má odborová organizácia. Tam, kde nie je odborová organizácia, zo zákona nad určitý počet zamestnancov musí byť vytvorená zamestnanecká rada. Tá však nemá právo kolektívneho vyjednávania. Je celkom bežné vo firmách, kde je odborová organizácia, že okrem iného sa pravidelne zvyšujú mzdy z dôvodu inflácie a rastu životných nákladov. Zvýšenie je výsledkom kolektívneho vyjednávania, ktoré zahrňuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa. Táto je výsledkom dohody zástupcov príslušného odborového zväzu a združenia zamestnávateľov príslušného odvetvia, do ktorého firma spadá. Vyššie nároky a to nielen mzdové sa môžu dohodnúť v kolektívnych zmluvách príslušných firiem. Sú však i také firmy a nielen zahraničných majiteľov, kde nie je odborová organizácia a nárast miezd sa pravidelne nerealizuje, pretože ho nemá kto dojednať. Zamestnanecká rada býva v nejednom prípade len formálne ustanovená, pretože to ukladá zákon a pre zamestnancov nie je prínosom. Uvedomujem si, že výkonný manažment je pod značným tlakom majiteľov firiem. Avšak v nejednom prípade si pre seba vydobije výborné mzdové podmienky a pri presadzovaní miezd radových pracovníkov je menej dôsledný.
Je možné, aby si zamestnanci hlavne z malých firiem vytvárali tzv. združené organizácie, v ktorých ich záujmy bude presadzovať hlavne profesionálny predseda, ktorý je nezávislý od zamestnávateľov, lebo nie je ich zamestnancom. Jeho prínos je hlavne pri kolektívnom vyjednávaní a pracovno-právnych vzťahoch. Záleží len od zamestnancov, či prejdú od slov k činom a sami pre seba niečo urobia. Život dokazuje, že odborová organizácia pomáha „ohladzovať ostria“ medzi zamestnávateľmi a zamestnancami. Je prirodzené, že radový zamestnanec vidí viacej svoje záujmy a menej problémy firmy. Zamestnávateľ zase opačne. Tam, kde je rozumný zamestnávateľ, ten sa snaží spolupracovať s odborovou organizáciou a cez ňu približovať úlohy a problémy firmy, aby ho zamestnanci lepšie chápali. Na druhej strane, odborový predák má možnosť prenášať záujmy a názory zamestnancov k nemu. Pri takomto ponímaní spolupráce sú ľudia ochotní i dočasne sa uskromniť, lebo cítia lepšiu spolupatričnosť k firme.
Ak zamestnanci dokážu spomedzi seba nájsť ľudí, ktorí dokážu byť dobrými odborovými predákmi, ktorí majú na výkon tejto funkcie primerané schopnosti a záujem, ak zamestnanci dokážu stáť za nimi, podržať ich a podporiť hlavne v krízových situáciách, bude to na prospech nielen zamestnancov, ale i danej firmy.


Ďuriš Jozef, Partizánska ul.