Z rokovaní mestskej rady dňa 6. 12. 2007 a 22. 1. 2008

Autor: Terézia Malková <malkova(at)brezova.sk>, Téma: 2008_01(január), Vydané dňa: 14. 02. 2008

Dňa 6. 12. 2007 sa MsR zaoberala prípravou materiálov na MsZ 13. 12.  2007 (podrobnejšie Z rokovania MsZ).

Dňa 22. 1. 2008 sa MsR zaoberala:
- kontrolou plnenia uznesení MsZ zo dňa 13. 12. 2007, návrhom investičných akcií na rok 2008, prípravou podkladov pre výber spoločnosti na zabezpečenie výroby, dodávky tepla a TÚV v meste Brezová pod Bradlom v roku 2009.

V bode rôzne primátorka mesta oboznámila prítomných s prípravou mestského plesu, ktorý sa uskutočnil 26. 1. 2008, s prípravou na tradičnú brezovskú fašiangovú zabíjačku, s prehľadom účasti poslancov MsZ na zasadnutiach MsZ a MsR v roku 2007, s prehľadom o uskutočnených poslaneckých dňoch v roku 2007. Mgr. Rechtorisová, predsedníčka komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu, požiadala o spoluprácu pri výbere občanov na ocenenie Cena primátorky za rok 2007.