40. výročie založenia Mestskej knižnice Brezová pod Bradlom

Autor: Alžbeta Fedorová <afedorova(at)zoznam.sk>, Téma: 2007_10(október), Vydané dňa: 15. 11. 2007

30. 11. 2007 v spoločenskej sále ZUŠ o 16.00 hod. sa uskutoční spomienkové stretnutie pracovníkov knižnice, kolegov i priateľov kníh pri príležitosti 40. výročia založenia Mestskej knižnice Brezová pod Bradlom. V bohatom programe si zaspomíname na činnosť inštitúcie, ktorá má významné miesto v kultúrno-spoločenskom živote Brezovej pod Bradlom. Z histórie knižnice vyberáme:


Pôvodne ako obecná knižnica bola umiestnená v Národnom dome Štefánikovom, kde ju spravoval Ján Kubačka. V tých istých priestoroch bola po roku 1948 prebraná Osvetovou besedou. V roku 1967 bola profesionalizová pod názvom Mestská knižnica. Jej vedúcou sa stala pani Antónia Ilenčíková.   V roku 1974 nastúpila do knižnice p. Alžbeta Fedorová, ktorá v knižnici pracuje doteraz. V roku 1977 odchádza z knižnice pani Ilenčíková a o rok nastupuje do knižnice p. Eva Michalatová, ktorá v knižnici pracovala do roku 1995. Od roku 1987 pracovala v knižnici Ivetka Piskláková, ktorá v roku 1996 pre chorobu odchádza, v roku 2001 zomrela. Od roku 1995 pracuje v knižnici p. Jana Bôžiková. Treba spomenúť, že v knižnici pracovali na kratší pracovný úväzok   p. Oľga Fajnorová, Jarka Ňorková i Anna Kassayová. Každá z týchto knihovníčok zanechala určitú stopu v činnosti knižnice.
Knižnica sa sťahovala 2-krát. Z Národného domu Štefánikovho na Mestský úrad v roku 1986 a v roku 1997 na Horný rad do priestorov Základnej umeleckej školy, kde je dodnes. V súčasnosti je knižnica organizačne začlenená do Mestského úradu Brezová pod Bradlom a patrí pod priame vedenie primátorky mesta JUDr. Anny Dankovej. Zriaďovateľom knižnice je mestské zastupiteľstvo. Knižnica vlastní 23 500 knižničných jednotiek, počet registrovaných čitateľov je 600. Odoberá 26 titulov novín a časopisov, ročný prírastok kníh je zhruba nad 300 knižničných jednotiek. Knihy a časopisy získavame kúpou i darom od rôznych vydavateľstiev a inštitúcií. Knižnica poskytuje svoje služby používateľom celoročne. Okrem výpožičnej služby poskytuje bibliograficko-informačnú službu, medziknižničnú výpožičnú službu, knižničný fond je spracovaný v programe Libris. V súčasnosti je veľmi využívaný verejný bezplatný internet. Každoročne knižnica uskutočňuje veľa podujatí s knihou – organizuje literárne hodiny, medailóny o spisovateľoch, hovorené bibliografie, literárne súťaže, výstavy, informatické prípravy pre žiakov a študentov, besedy so spisovateľmi .... Z množstva uskutočnených besied so spisovateľmi spomeniem niektoré: besedy s J. Horákom (1969), Z. Zguriškou (1970), L. Ťažkým (1971), J. Čajakom ml. (1973), Z. Dônčovou (1973), J. Beňom (19974, 1996), M. Haštovou (1977), M. Ferko (1978), V. Ferko (1986), A. Plávkom (1978), J. Pavlovičom (1981, 2004), H. Zelinovou (1982), P. Štrelingerom a Ľ. Juríkom (1983), A. Balážom (1984, 2003), H. Dvořákovou (1984), Ľ. Švihranom (1985), G. Rottmayerová (1987), Š. Moravčíkom (1987), E. Farkašovou (1987), M. Kováčom (1988), M. Rúfusom (1990), A. Hykishom (1990), K. Strelkovou, J. Kurilovou (1999, 2001, 2005), Š. Ciranom (1999), S. Michálkom (2000), T. Keleová-Vasilková (2000, 2003), Dragulová-Faktorová (2002, 2004), A. Rákay (2002), L. Kepštová (2003), M. Korandová-Majtánová (2005). Treba spomenúť aj besedy s redaktormi rôznych novín a časopisov, napr. Dorka, Dievča, Eva, Slniečko, Zornička, Práca, besedy so psychológmi o rodičovskej výchove, o boji proti alkoholizme, toxikománii, o požiarnej a dopravnej výchove. Zaujímavé boli stretnutia s prekladateľom B. Hečkom (1983), ilustrátorom M. Cipárom (1988). Knižnica uskutočnila veľa literárnych večerov k výročiam spisovateľov : E. Šandor, A. Sládkovič, J. Kollár, J. M. Hurban, S. H. Vajanský, M. Rúfus, večer venovaný slovenskému bibliografovi J. Štefánikovi, literárne workshopy s V. Jančekom, rôzne literárne súťaže pre deti, najmä už prebiehajúci 11. ročník súťaže: Číta celá trieda, výstavy kníh o  M. R. Štefánikovi, o Brezovej pod Bradlom, autogramiády našich regionálnych spisovateľov: p. O.Kovačičová (2005), P. Uhlík (2006), literárne dramatizácie v spolupráci so základnou školou... Knižnica má dobrú spoluprácu so všetkými spoločenskými organizáciami v meste. Chceme poďakovať všetkým, ktorí nám nezištne pomáhali a pomáhajú v našej činnosti, sú to hlavne: ZUŠ a jej pani riaditeľka   Jana Kázičková, ZŠ – p. učiteľ P. Uhlík, p.učiteľky A. Hrubá, M. Šindelárová, Školský klub pri ZŠ Brezová, Klub dôchodcov, materské škôlky. Sme radi, že aj náš zriaďovateľ bol a je naklonený činnosti knižnice a veríme, že to tak ostane i v budúcnosti.
                                                                                                                                                                                           A. Fedorová, MsK